Disclaimer Praktijk de Bongerd

Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Directe of indirecte schade
Praktijk de Bongerd sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in welk opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van deze site of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Externe informatie
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Praktijk de Bongerd heeft geen zeggenschap over deze websites en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Downloads
Het gebruik van handleidingen, downloads (bestanden) en ander media van deze site is geheel op eigen risico. Voornoemde zaken zijn uitsluitend aanwezig ter kennisname. Praktijk de Bongerd is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van voornoemde zaken.

Verwerking van persoonsgegevens
Gegevens, ingevuld in het cliënttevredenheidsformulier op de website, worden decentraal opgeslagen op een webserver met als doel u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn. De opgeslagen informatie is niet herleidbaar tot personen doordat er in plaats van persoonsgegevens gebruik wordt gemaakt van een unieke code per formulier die alleen bij de cliënt en behandelaar bekend zijn. Wij zullen in geen enkele situatie, zonder uw toestemming, uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden (behoudens wettelijke verplichtingen).

Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk de Bongerd

Vragen en reacties
Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan horen wij dat graag van u. U kunt een mail sturen naar info@praktijkdebongerd.nl